Organizacja i struktura

Walne zgromadzenie

Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie wszystkich jego członków. Przyjęto zasadę organizowania dwóch zwyczajnych zgromadzeń rocznie : wiosennego i jesiennego. Zgromadzenia zwyczajne organizuje każdorazowo inny członek Związku. Organizatorzy starają się, aby oprócz realizacji zadań statutowych maksymalnie wykorzystać spotkania do rozwiązywania aktualnych problemów Związku i jego członków i aby stworzyć atmosferę, w której zarówno goście jak i członkowie czują się dobrze. Walne Zgromadzenia Nadzwyczajne organizuje Zarząd i odbywają się one w Warszawie. Zgromadzenia wykorzystywane są również do prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także opracowań ekspertów, głównie związanych z problemami prawnymi, zarządzania i ekonomii.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.