Organizacja i struktura

Statut

ROZDZIAŁ I

Nazwa, siedziba, terytorialny zakres działania, członkostwo

§ 1.

Związek nosi nazwę: Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych

§ 2.

Siedzibą Związku jest :  miasto stołeczne Warszawa. 

§ 3.

Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby może występować poza granicami kraju.

§ 4.

Związek zrzesza podmioty gospodarcze - firmy geodezyjno-kartograficzne z terenu Rzeczpospolitej, niezależnie od formy prawnej w jakiej działają i niezależnie od rodzaju własności.

§ 5.

Związek jest organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych władz i organizacji.

§ 6.

Związek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.

ROZDZIAŁ  II

Organa Związku, zakres ich uprawnień, tryb wyboru i odwołania, kadencja

§ 7.

Organami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 8.

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie członków Związku, w skład którego wchodzą, uprawnieni do reprezentowania członków, ich ustawowi przedstawiciele.

2. Na Walnym Zgromadzeniu, członka Związku może reprezentować pełnomocnik, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego przez ustawowego przedstawiciela.

§ 9.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalenie programów działania Związku,

2) uchwalenie budżetu Związku,

3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) ustalenie, w razie potrzeby, wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

5) uchwalenie zmian statutowych,

6) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich,

7) nadzór nad pracą Zarządu oraz przyjmowanie i zatwierdzanie bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonania jego obowiązków,

8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie wyraża swą wolę w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagany jest udział w głosowaniu, więcej niż połowy członków Związku.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku.

2. Na żądanie Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Związku, Walne, Zgromadzenie winno być zwołane, w terminie 15 dni od daty zgłoszenia żądania.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, listami poleconymi lub za pomocą środków elektronicznego przekazu wysłanymi najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, z podaniem proponowanego porządku obrad.

4. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący obrad, wybierany przez uczestników Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem.

§ 12.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach wyboru władz Związku, przy rozpatrywaniu spraw członków Związku, oraz na żądanie chociażby jednego uczestnika Zgromadzenia.

§ 13.

W obradach, za zgodą Walnego Zgromadzenia, mogą uczestniczyć poza członkami Związku, inne osoby, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 14.

1. Zarząd   Związku   składa   się   z   co   najmniej   trzech   osób   wybieranych   na  Walnym   Zgromadzeniu, w tym prezesa i      wiceprezesa.

2. Prezesem zarządu może być osoba spoza Związku.

3. Walne Zgromadzenie ustala liczebność zarządu na każdą kadencję.

4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

5. W  razie  odwołania  całego  Zarządu,  lub gdy  liczebność  Zarządu spadnie  poniżej dwóch    osób, Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.

6. Kadencja  członków  Zarządu,  wybranych  w  wyborach  uzupełniających,  upływa z dniem  zakończenia kadencji Zarządu. 

§ 15.

1. Zarząd reprezentuje Związek, oraz prowadzi wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.

2. Do reprezentowania Związku uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku uprawnionych jest dwóch członków Zarządu.

3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia, Zarząd może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników do wykonywania obsługi prac Związku. Biurem kieruje Dyrektor Generalny, który jest pracodawcą pracowników biura oraz wykonuje uchwały Zarządu i działa w ramach udzielonych „pełnomocnictw”.

4. Na każdym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd jest obowiązany przedstawić informację o merytorycznych pracach Związku.

§ 16.

1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie, w składzie trzyosobowym spośród członków Związku, na trzyletnią kadencję.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej, wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może odwołać Komisję Rewizyjną, lub poszczególnych jej członków, przed upływem kadencji, wybierając w to miejsce nową Komisję lub nowych członków Komisji.

2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej, wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem zakończenia kadencji Komisji. 

§ 18.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Związku, w aspekcie merytorycznym i finansowym.

2. Komisja Rewizyjna bada bilans Związku, przed przedłożeniem go do zatwierdzenia, na Walnym Zgromadzeniu.

 

ROZDZIAŁ  III

Podstawowe cele i zadania Związku, oraz sposoby ich realizacji

§ 19.

Podstawowym celem Związku jest:

1) ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków Związku, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego,

2) podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.

§ 20.

Związek realizuje swoje cele przez:

1) reprezentowanie (zastępowanie) członków Związku w sporach zbiorowych z pracownikami i ich reprezentacją,

2) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej, aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami,

3) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, w szczególności z ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków Związku, Głównym Geodetą Kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego,

4) promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie członkom referencji,

5) świadczenie dla członków Związku porad fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz wymiany doświadczeń,

6) inne działania, których potrzeba i możliwość wyniknie w toku działania Związku.

 

ROZDZIAŁ  IV

Nabywanie i utrata członkostwa

§ 21.

1) Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych, zatrudniający, średniorocznie, co najmniej 10 (dziesięciu) pracowników na podstawie umowy o pracę lub wykonujący co najmniej 2 mln przychodu ze sprzedaży rocznie.

2)  Związek zrzesza podmioty gospodarcze, reprezentujące odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości rynkowej, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu.

3) W szczególnych przypadkach członkiem Związku może zostać firma nie spełniająca warunków wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu..

§ 22.

1. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia po złożeniu pisemnego wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez dwóch członków Związku.

2. Ubiegający się o przyjęcie do Związku przedkłada informację dotyczącą okresu istnienia firmy, wielkości przychodów ze sprzedaży, wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz wyciąg z właściwego rejestru sądowego.

§ 23.

Utrata członkostwa Związku następuje w przypadkach:

1) wystąpienia ze Związku,

2) utraty praw do wykonywania działalności gospodarczej,

3) likwidacji lub upadłości firmy,

4) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wykluczeniu ze Związku, z powodu nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad etyki zawodowej, działania na szkodę klientów, niewykonywania obowiązków statutowych, lub działania na szkodę Związku,

5) skreślenie, z powodu niepłacenia składek członkowskich, przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 

ROZDZIAŁ  V

Prawa i obowiązki członków Związku

§ 24.

Do podstawowych praw członków Związku należy:

1) bierne i czynne prawo wyborcze do organów Związku,

2) prawo do korzystania z ochrony i pomocy Związku w sporach ze związkami pracowników, organami władzy i administracji państwowej, organami samorządów terytorialnych,

3) prawo do korzystania ze wszystkich działań i świadczeń Związku podejmowanych na rzecz członków.

§ 25.

Do  podstawowych obowiązków członków Związku należy:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki zawodowej,

2) przestrzeganie statutu Związku oraz uchwał Walnych Zgromadzeń,

3) uczestniczenie w pracach Związku i Walnych Zgromadzeniach,

4) terminowe regulowanie składek członkowskich.

ROZDZIAŁ  VI

Zmiany statutu, likwidacja Związku

§ 26.

Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością dwóch trzecich oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy członków Związku.

§ 27.

Likwidacja Związku następuje w przypadkach:

1) powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o likwidacji Związku,

2) orzeczenie przez sąd o wykreśleniu Związku z rejestru związków pracodawców.

§ 28.

Likwidację Związku prowadzi Komisja Likwidacyjna, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wytycznymi likwidacji.

§ 29.

W razie likwidacji, majątek Związku zwraca się członkom Związku, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali jego przeznaczenie na cele społeczne.

§ 30.

Na zakończenie likwidacji, Komisja Likwidacyjna sporządzi bilans likwidacji, który doręcza się wszystkim członkom Związku.

 

ROZDZIAŁ  VII

Majątek Związku, składki członkowskie

§ 31.

Majątek Związku tworzy się z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, zapisów, oraz, gdy Walne Zgromadzenie uchwali jej podjęcie, z zysków z działalności gospodarczej, nie konkurencyjnej dla członków Związku.

§ 32.

Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ  VIII

Postanowienia końcowe

§ 33.

1. Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców.

2. Przestąpienie do federacji, lub konfederacji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 34.

Związek, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, może przystępować do międzynarodowych związków pracodawców.

 

Niniejszy statut został uchwalony na Zgromadzeniu Założycielskim Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, w dniu 11 sierpnia 1992 r. w Warszawie, oraz zmieniony uchwałami :

- Nr 1/II/93  Walnego Zgromadzenia Związku, które odbyło się w Konstancinie-Jeziornie  w dniach 17-18 czerwca 1993 roku,

- Nr 5/III/95 Walnego Zgromadzenia Związku, które odbyło się w Białobrzegach w dniach 2-3 marca 1995 roku,

- Nr 4 i Nr.6 Walnego Zgromadzenia Związku, które odbyło się w Miętnem k/Garwolina w dniach 14-16 kwietnia 1997 roku.

- Nr 5/01 Walnego Zgromadzenia Związku, które odbyło się w Krasiczynie k/Przemyśla w dniach 23-26 maja 2001 r.

- Nr 1 i Nr 2 Walnego Zgromadzenia Związku w Spale w dniach 5-7 listopada 2003 r.

- Nr 5 Walnego Zgromadzenia w Mąchocicach Kapitulnych w dniach 21-23 maja 2007 r.

- Nr 1/16, 2/16, 3/16 i 4/16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Warszawie w dniu 17 marca 2016 roku. 

 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.