O nas

Rys historyczny

Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych założony został na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 11 sierpnia 1992 roku przez 14 podmiotów gospodarczych z branży geodezyjno-kartograficznej, a osobowość prawną uzyskał w dniu 21 grudnia 1992 roku, po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

W trakcie inauguracyjnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 lutego 1993 roku wybrano pierwszy Zarząd na 3-letnią kadencję oraz przyjęto kolejnych 10 członków. Uchwalono długofalowy program działania ukierunkowany głównie na problematykę przekształceń własnościowych i współpracę z administracją rządową w zakresie dostosowywania przepisów prawnych do wymogów gospodarki rynkowej. W 2003 roku nazwę organizacji zmieniono na Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych. 

Od 2000 roku Związek, wspólnie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą jest członkiem europejskiej organizacji skupiającej geodetów uprawnionych Comite de Liaison des Geometres Europeens. Udział w pracach CLGE pozwala wpływać na tworzenie unijnych aktów prawnych dotyczących geodezji oraz umożliwia dostęp do informacji o naszej branży w krajach europejskich.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.