O nas

Cele

Podstawowymi celami Związku są: ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków wobec związków zawodowych pracowników , organów władzy, administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także podejmowanie starań o podnoszenie jakości usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasad etyki zawodowej.

Powyższe cele są realizowane poprzez :

  • opiniowanie ( na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej ) aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami;
  • współpracę z organami władzy i administracji publicznej, w szczególności z ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków      Związku, głównym geodetą kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego;
  • promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie im referencji;
  • świadczenie dla członków Związku porad  fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz wymiany doświadczeń;
  • inne działania, których potrzeba i możliwość realizacji wynikną w toku działania Związku.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.