Organizacja i struktura

Władze

Do władz Związku zalicza się Zarząd i Komisję Rewizyjną, które wybierane są przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, w tym prezesa i wiceprezesa. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Obydwa te ciała wybierane są na trzyletnią kadencję. Zasady wyboru i działania określa statut Związku. 

Aktualny skład Zarządu:

Robert Rachwał – Prezes Zarządu

Karol Kaim – Wiceprezes Zarządu 

Mateusz Połeć - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Iwona Grzelka, Sebastian Skalski, Janusz Wawrzuta

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.