Aktualności

Zarząd PGK spotkał się z p.o. GGK Alicją Kulką

Członkowie zarządu PGK, Robert Rachwał i Karol Kaim spotkali się w siedzibie GUGiK z p.o. GGK Alicją Kulką. Tematem spotkania było zapoznanie się z planami GGK oraz przedstawienie wniosków z prac realizowanych w trakcie zamykającej się perspektywy unijnego finansowania. Rozmowa wykazała zbieżne spojrzenie na konieczne zmiany.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.