Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK

W dniach 12,13 maja 2022 w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie PGK. Zgromadzenie zaakceptowało sprawozdanie Zarządu, Finansowe i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. W związku z pasywną postawą GUGiK zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do aktywizacji administracji samorządowej w zakresie wykorzystania środków unijnych w obszarze gik.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.