Aktualności

Zawieszenie posiedzeń Zespołu Geodezji przy Rzeczniku MŚP

Reprezentujący Rzecznika MŚP Koordynator Pan Mikołaj Kruczyński, w związku z brakiem zbliżenia stanowisk oraz "poziomem wypowiedzi" zawiesił działanie Zespołu ds. Geodezji i Budownictwa.

https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/zespol-roboczy-ds-geodezji-i-budownictwa/#1563535420125-cfcd9247-15ddbede-0465

 

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.