Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK

31.08.2021 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenia PGK. 

Wybrano władze związku na nową kadencję: Prezes – Robert Rachwał, Wiceprezes – Karol Kaim, Członek Zarządu – Mateusz Połeć oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Iwona Grzelka, Sebastian Skalski, Janusz Wawrzuta.

W trakcie obrad poruszono sprawy bieżące jak zmiany zasad realizacji wykonywanych projektów (w tym trwających) po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniach oraz stanowisko ws. dalszego uczestnictwa w posiedzeniach zespołu ds. Geodezji i Budownictwa Rzecznika MŚP.

Po 25 latach obecności w Związku pożegnano również prezesa Łucjana Pietlucha, dotychczas reprezentującego spółkę Geokart-International Sp. z o.o.. Spółka pozostaje członkiem PGK a reprezentować ją będzie obecny prezes Sebastian Skalski.  

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.