Aktualności

Propozycja uchwały PRGiK

 

 

Mając na uwadze szereg wyzwań związanych z aktualizacją i digitalizacją danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także niedofinansowaną działalność badawczą i wdrożeniową realizowaną przez firmy sektora geodezyjnego i kartograficznego Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna rekomenduje Głównemu Geodecie Kraju podjęcie działań wspierających pozyskanie środków unijnych w kolejnym okresie finansowania w latach 2021-2027 dla branży geodezyjnej i kartograficznej polegających
w szczególności na:

1. Wspieraniu inicjatyw na szczeblach rządowych i samorządowych wszystkich poziomów celem dalszego ujednolicenia, poprawy i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego dostosowania do aktualnego stanu prawa i zadań państwa.

2. Podjęciu inicjatywy aplikowania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii o fundusze unijne umożliwiające realizację projektów mających na celu aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także ich dalszy rozwój.

3. Nawiązaniu rozmów z jednostkami finansującymi badania i rozwój w zakresie możliwości współpracy w uruchomieniu celowanych sektorowi geodezyjnemu i kartograficznemu programów finansujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie geodezji i kartografii inicjując przy tym prace naukowych
i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie.

 

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.