Aktualności

Uwagi do Projektu modernizacji GUGiK

PGK KZPFGK z uznaniem podchodzi do próby zaktualizowania ram dla przeprowadzanych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zagadnienie to wymaga dalszych intensywnych działań. Podstawową trudność stwarza brak uwzględnienia w przedstawionych projektach specyfiki wynikłej z różnych sposobów prowadzenia baz egib uwarunkowanych historycznie oraz próba zdefiniowania zadania w jednym cyklu projektowym. Uważamy, że zasadnym jest rozdzielenie/wersjonowanie przedstawionych projektów na trzy wersje uwzględniające specyfikę istniejącego zasobu ze względu na przynależność do byłego zaboru/katastru. Jednocześnie u podstaw problemów związanych z przeprowadzaniem modernizacji jest trudność w ocenie ilościowej (ilość granic działek do ustaleń, budynków) zagadnienia modernizacji. Dlatego drugim zasadniczym postulatem jest wydzielenie z modernizacji etapu inwentaryzacji obiektu lub wykonanie wcześniejszej inwentaryzacji okresowej. Niejasne jest stanowisko w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W Wytycznych wskazano, że klasyfikacja powinna być wykonana w odrębnym postępowaniu, w Projekcie natomiast w zakresie prac wykonywanych przez Wykonawcę wskazuje się przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji (p. IV.14).

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.