Aktualności

Walne Zgromadzenie CLGE, Ateny

W dniach 18-19 br. września odbyło się kolejne walne zgromadzenie CLGE w Atenach. Ze względu na zagrożenie zdecydowano o zdalnym uczestnictwie osób reprezentujących członków CLGE. Obecnych było 45 reprezentantów z 34 krajów.W Atenach był obecny wyłącznie ścisły Zarząd. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Greckiej administracji i organizacji geodezyjnych: Michalis Kalogiannakis - Przewodniczący HARSE, Chryssy Potsiou - Honorowy Przewodniczący FIG, Nikos Zacharias - Przewodniczący EGoS, Theodoros Koutroubas - Dyrektor Generaly CEPLIS. W swoich wystąpieniach wskazali m.in. na: zagrożenia COVID oraz rolę geodezji w tym czasie np. w obszarze rejestracji nielegalnych uchodzców; rolę geodetów w społeczeństwach Unii; zagadnienia cyfryzacji zawodów w tym zawodu geodety. W dalszej części obrad zaakceptowano sprawozdanie z poprzedniego zgromadzenia w Stanbule oraz omówiono sprawy bieżące CLGE. Ważnym elementem będzie udzielanie wsparcia dla CLGE przez firmę Pix4D. Najważnieszym punktem zebrania było sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego CLGE Maurice Barbieri oraz wybory. Pzewodmiczącym został Vladimir Krupa z Chorwacji. Florian Romanowski podziękował za pracę Thomasa Jacubeita w Komisji ds. spraw wewnętrznych. Następnie członkowie przedstawili prowadzone projekty. "TUMNANOSAT Nanosatellite and KIBOCUBE Program", przez Vasile Chiriac, Moldova; “The BlueParking pilote project in Réunion”, przez Florian Lebourdais, France;. Omówiono działania na rok 2021. 

 

Członkoswo PGKKZPFGiK w CLGE wspierane jest przez Ministra Rozwoju poprzez projekt "Marki Polskiej Gospodarki".

 

 

 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.