Aktualności

Walne Zgromadzenie CLGE, Ateny

W dniach 18-19 br. września odbyło się kolejne walne zgromadzenie CLGE w Atenach. Ze względu na zagrożenie zdecydowano o zdalnym uczestnictwie osób reprezentujących członków CLGE. Obecnych było 45 reprezentantów z 34 krajów.W Atenach był obecny wyłącznie ścisły Zarząd. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Greckiej administracji i organizacji geodezyjnych: Michalis Kalogiannakis - Przewodniczący HARSE, Chryssy Potsiou - Honorowy Przewodniczący FIG, Nikos Zacharias - Przewodniczący EGoS, Theodoros Koutroubas - Dyrektor Generaly CEPLIS. W swoich wystąpieniach wskazali m.in. na: zagrożenia COVID oraz rolę geodezji w tym czasie np. w obszarze rejestracji nielegalnych uchodzców; rolę geodetów w społeczeństwach Unii; zagadnienia cyfryzacji zawodów w tym zawodu geodety. W dalszej części obrad zaakceptowano sprawozdanie z poprzedniego zgromadzenia w Stanbule oraz omówiono sprawy bieżące CLGE. Ważnym elementem będzie udzielanie wsparcia dla CLGE przez firmę Pix4D. Najważnieszym punktem zebrania było sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego CLGE Maurice Barbieri oraz wybory. Pzewodmiczącym został Vladimir Krupa z Chorwacji. Florian Romanowski podziękował za pracę Thomasa Jacubeita w Komisji ds. spraw wewnętrznych. Następnie członkowie przedstawili prowadzone projekty. "TUMNANOSAT Nanosatellite and KIBOCUBE Program", przez Vasile Chiriac, Moldova; “The BlueParking pilote project in Réunion”, przez Florian Lebourdais, France;. Omówiono działania na rok 2021. 

 

Członkoswo PGKKZPFGiK w CLGE wspierane jest przez Ministra Rozwoju poprzez projekt "Marki Polskiej Gospodarki".

 

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.