Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK

W dniu 10.09.2020 r., zgodnie z zapisami statutowymi, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych. Porządek obrad zawierał wysłuchanie sprawozdań: Zarządu, finansowego, Komisji Rewizyjnej oraz ich dyskusję i zatwierdzenie. Podjęto wniosek: "Polska Geodezja Komercyjna popiera działania Głównego Geodety Kraju, Marszałków Województw, Starostów Powiatowych w procedowaniu wniosków na unowocześnienie Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego ze środków z Unii Europejskiej w edycji 2021-2027". W trakcie dalszych obrad omówiono zagrożena wynikające ze stanu pandemii COVID-19, w tym jej wpływu na terminy i koszty realizacji zamówień. Kolejnym tematem były dotychczasowe i planowane zmiany legislacyjne w obszarze nowo uchwalonego Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz współpracujących z nim rozporządzeń. 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.