Aktualności

PGK członkiem Rady Przedsiębiorców

Z dniem 9.01.2020 PGK KZPFGK została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawiciel Związku będzie brał udział w posiedzeniach Zespółu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.