Aktualności

Zmarł profesor Bogdan Jerzy Ney

Z głębokim żalem informujemy, że 23 marca 2020 r. zmarł profesor Bogdan Jerzy Ney.

 

Bogdan Jerzy Ney urodził się 3 lutego 1935 r. w Pińsku. Liceum ogólnokształcące ukończył w Tarnowie, następnie w latach 1952-1957 kontynuował naukę na wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej, a następnie w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 roku. Od 1969 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej. W 1974 roku został przeniesiony do Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie na stanowisko Dyrektora Instytutu. Habilitację uzyskał w macierzystej uczelni w 1977 r. W 1979 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, a w 1989 roku – tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1974-1991 był Dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartografii budując jego trwałą pozycję.

 

Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, ZłotymKrzyżem Zasługi a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa.

 

Zarząd i Członkowie Polskiej Geodezji Komercyjnej składają Rodzinie i Bliskim najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.