Aktualności

I Otwarte Forum w/s Samorządu

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się I Forum w/s Samorządu Zawodowego Geodetów, w którym uczestniczyli przedstawiciele  administracji geodezyjnej i wykonawstwa (w tym człoonkowie PGK KZPFGK). W trakcie pierwszej części - panelu dyskusyjnego - Prezes PGK Robert Rachwał przedstawił stanowisko PGK ustalone na listopadowym walnym zebraniu. PGK jest za stworzeniem Samorządu Zawodowego obejmującego wszystkich geodetów uprawnionych w ramach wypracowanej koncepcji przez Zespół przy GGK. Koncepcja zawiera, co ważne, wykaz czynności zastrzeżonych dla geodety i kartografa przysięgłego. Prezes PGK zgodził się z GGK Waldemarem Izdebskim, zabierającym głos na otwarciu Forum, że państwowy zasób geodezyjny jest istotną wartością, która nie może ulec degradacji wskutek powstania Samorządu. W trakcie Forum bardzo szerokich odpowiedzi udzielał Zbigniew Kledyński prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na pytania zadawane przez prezesów Organizacji geodezyjnych biorących udział w panelu dyskusyjnym.  W drugiej, otwartej części przybyli geodeci wypowiadali się na temat ich wizji Samorządu. Niestety, często przebijał się brak znajomości ram prawnych i merytorycznego przygotowania, a wypowiedzi były bardzo emeocjonalne. Komitet Apel 45, organizator Forum, zwrócił się do Organizacji o przesłanie swoich stanowisk w sprawie powołania Samorządu.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.