Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK

W dniu 14 listopada w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych przy udziale wszystkich firm członkowskich. Głównym przedmiotem obrad było omówienie zagadnień związanych z Samorządem Zawodowym Geodetów Uprawnionych. Prezentację przygotowała wiceprezes OPGK Kraków Agnieszka Buczek, członek Zespołu d/s Samorządu przy GGK w 2014 roku.  Wypracowano stanowisko PGK na najbliższe I Otwarte Forum Dyskusyjne ws. Samorządu Zawodowego Geodetów Uprawnionych organizowanego przez Komitet Organizacyjny Apel45 w dniu 10 grudnia 2019 r. w Warszawie. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu PGK oraz wysłuchano sprawozdania z Walnego Zebrania CLGE przygotowanego przez prezesa OpeGieKa Elbląg Floriana Romanowskiego. Prezes OPGK Gdańsk Karol Kaim przedstawił inicjatywę na rzecz standaryzacji jakości opracowań gk. poprzez standaryzację ich weryfikacji.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.