Aktualności

Walne Zgromadzenie CLGE, Istambuł 27-28 września 2019

Dnia 26 września w przeddzień Walnego Zgromadzenia CLGE, odbyła się VI Konferencja Geodety Europejskiego pod auspicjami CLGE. Temat Konferencji – „Etyka zawodowa – punktem odniesienia dla geodety”. Moderatorami konferencji byli Ayfer Kaynarca reprezentująca gospodarzy oraz
Muiris de Buitle’ir – Główny Geodeta Irlandii.

Sesję otworzył Mehmet Zeki Adli – Dyrektor Generalny Katastru Tureckiego. Turcja to prawie 784 tys. km2 powierzchni, 82 miliony mieszkańców z tego około 50 milionów mieszka na wsi. Kataster składa się z około 50 milionów działek. Jest systemem, który jednocześnie odpowiada za bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Pełni również rolę Biura Notarialnego. Przychody roczne to 2 miliardy dolarów. Rocznie ma miejsce ok. 9 milionów transakcji. System katastralny jest silnie powiązany
z systemem Bankowym.

Wykład wprowadzający wygłosił filozof belgijski dr Marc Luyckx-Ghisi, pod tytułem „Zbudujmy nowy świat; jaki mogą w tym mieć udział geodeci”. Główne tezy to:

1.       Cywilizacje nie zmieniają się z powodu technologii, ale poprzez prezentowane wartości

2.       Nowa etyka potrzebna jest dla nowej cywilizacji:
            - szacunek dla odmienności
           - waga ludzkich relacji
           - równość kobiety i mężczyzny

3.       Od nowoczesności do nowej nowoczesności. Etyka jest podstawą, zaufanie również.

4.       Ekonomia wiedzy jest znacznie subtelniejsza niż tradycyjna.
            - dziel się nie sprzedawaj
            - narzędziem  produkcji – człowiek
           - czynniki pomiaru efektywności są trudno uchwytne
          - wzrost osiąga się poprzez jakość, nie przez ilość

5.       Potrzebni są politycy zupełnie nowego typu, którzy traktują swoją pracę nie jako klasyczny zawód, ale jako służbę wobec społeczeństwa.

W dniach 27-28 września 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie CLGE w Istambule.

Początek spotkania to krótkie powitanie ze strony oficjeli tureckich – Głównego Geodety Kraju Mehmet Zeki Adli oraz Przewodniczącego Izby Geodetów Tureckich – prof. Dursun Zafer Şeker.

Po zakończeniu spraw proceduralnych przystąpiono do właściwych obrad. Walne Zgromadzenie kontynuowało dyskusję na temat etyki w zawodzie geodety. Podkreślono rolę Izby Zawodowej jako strażnika standardów zawodowych. Następnie Nicolas Smith – skarbnik CLGE zaprezentował stan budżetu na rok 2019 jak i perspektywę na rok 2020. Całkowity budżet na rok 2020 zamyka się kwotą 205 tys. euro z czego 50 tys. euro to składki, pozostałe kwoty to donacje sponsorów. Polska składka za rok 2020 to 1774 euro.

Thomas Jacubeit,delegat z Niemiec zaprezentował stan prac nad zmianami w Statucie CLGE.

Mairolt Kakko przedstawił bardzo ciekawy wykład na temat „Ekologiczne podstawy funkcjonowania w zawodzie geodety jak i w stowarzyszeniach”.

Istotnym punktem dyskusji była sprawa efektywnego lobbingu do niedawno wybranego Parlamentu Europejskiego jak i Komisji Europejskiej.

Następne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach 2-4 kwietnia 2020 roku w Skopje.

  Florian Romanowski.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.