Aktualności

Walne Zgromadzenie CLGE, Istambuł 27-28 września 2019

Dnia 26 września w przeddzień Walnego Zgromadzenia CLGE, odbyła się VI Konferencja Geodety Europejskiego pod auspicjami CLGE. Temat Konferencji – „Etyka zawodowa – punktem odniesienia dla geodety”. Moderatorami konferencji byli Ayfer Kaynarca reprezentująca gospodarzy oraz
Muiris de Buitle’ir – Główny Geodeta Irlandii.

Sesję otworzył Mehmet Zeki Adli – Dyrektor Generalny Katastru Tureckiego. Turcja to prawie 784 tys. km2 powierzchni, 82 miliony mieszkańców z tego około 50 milionów mieszka na wsi. Kataster składa się z około 50 milionów działek. Jest systemem, który jednocześnie odpowiada za bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Pełni również rolę Biura Notarialnego. Przychody roczne to 2 miliardy dolarów. Rocznie ma miejsce ok. 9 milionów transakcji. System katastralny jest silnie powiązany
z systemem Bankowym.

Wykład wprowadzający wygłosił filozof belgijski dr Marc Luyckx-Ghisi, pod tytułem „Zbudujmy nowy świat; jaki mogą w tym mieć udział geodeci”. Główne tezy to:

1.       Cywilizacje nie zmieniają się z powodu technologii, ale poprzez prezentowane wartości

2.       Nowa etyka potrzebna jest dla nowej cywilizacji:
            - szacunek dla odmienności
           - waga ludzkich relacji
           - równość kobiety i mężczyzny

3.       Od nowoczesności do nowej nowoczesności. Etyka jest podstawą, zaufanie również.

4.       Ekonomia wiedzy jest znacznie subtelniejsza niż tradycyjna.
            - dziel się nie sprzedawaj
            - narzędziem  produkcji – człowiek
           - czynniki pomiaru efektywności są trudno uchwytne
          - wzrost osiąga się poprzez jakość, nie przez ilość

5.       Potrzebni są politycy zupełnie nowego typu, którzy traktują swoją pracę nie jako klasyczny zawód, ale jako służbę wobec społeczeństwa.

W dniach 27-28 września 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie CLGE w Istambule.

Początek spotkania to krótkie powitanie ze strony oficjeli tureckich – Głównego Geodety Kraju Mehmet Zeki Adli oraz Przewodniczącego Izby Geodetów Tureckich – prof. Dursun Zafer Şeker.

Po zakończeniu spraw proceduralnych przystąpiono do właściwych obrad. Walne Zgromadzenie kontynuowało dyskusję na temat etyki w zawodzie geodety. Podkreślono rolę Izby Zawodowej jako strażnika standardów zawodowych. Następnie Nicolas Smith – skarbnik CLGE zaprezentował stan budżetu na rok 2019 jak i perspektywę na rok 2020. Całkowity budżet na rok 2020 zamyka się kwotą 205 tys. euro z czego 50 tys. euro to składki, pozostałe kwoty to donacje sponsorów. Polska składka za rok 2020 to 1774 euro.

Thomas Jacubeit,delegat z Niemiec zaprezentował stan prac nad zmianami w Statucie CLGE.

Mairolt Kakko przedstawił bardzo ciekawy wykład na temat „Ekologiczne podstawy funkcjonowania w zawodzie geodety jak i w stowarzyszeniach”.

Istotnym punktem dyskusji była sprawa efektywnego lobbingu do niedawno wybranego Parlamentu Europejskiego jak i Komisji Europejskiej.

Następne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach 2-4 kwietnia 2020 roku w Skopje.

  Florian Romanowski.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.