Aktualności

Walne Zgromadzenie

W dniach 13-14.06.2019 w Krakowie, w hotelu InterHouse odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej. W pierwszym dniu, w czasie obrad statutowych, Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności, które zostały zaakceptowane w wyniku głosowania członków Związku. W toku obrad odbyły się wybory uzupełniające na członka zarządu PGK KZPFGiK. Mandat do pełnienia obowiązków uzyskał Karol Kaim - prezes OPGK Gdańsk sp. z o.o. W trakcie dalszych obrad omówiono sytuację powstałą po publikacji propozycji zmian do Pgik i innych ustaw. Zarząd w postaci jednogłośnej uchwały został zobligowany do dalszych działań koordynowanych w ramach Apelu45. Przedstawiciel PGK w CLGE, prezes Florian Romanowski, przedstawił sprawozdanie z ostatniego walnego zebrania w Sofii. Przyjęto wnioski i priorytety działania do następnego zgromadzaenia.

W trakcie obrad odczytano list od GGK dr hab. inż. Waldemara izdebskiego, który z powodu licznych obowiązków nie mógł przybyć na obrady.
W trakcie dyskusji był obecny, wzorem lat poprzednich, Prezes GIG Krzysztof Lichończak.
Prezes SGP prof. dr hab. inż. Janusz Walo przyjął zaproszenie, lecz z powodu bieżących obowiązków nie mógł być obecny.

Kolejna część, otwarta, obrad odbyła się z udziałem zaproszonych gości oraz z uczestnikami toczącego się równolegle spotkania byłych i obecnych prezesów firm geodezyjnych, które w ponad 27-letniej działalności Związku do niego należały. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.