Aktualności

Spotkanie w siedzibie ZPP

W dniu 20.05.20 odbyło się kolejne (poprzednie w dniu 5.09.2018) spotkanie przedstawicieli organizacji geodezyjnych i Związku Powiatów Polskich. Agenda spotkania zawierała, najważniejsze problemy występujące na styku geodeta – administracja powiatowa:

  1. Prowadzenie działalności gospodarczej przez urzędników i jej wpływ na prace w ośrodku dgik, w szczególności na weryfikację prac geodetów-wykonawców.
  2. Prawidłowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Ustawą Pzp.
  3. Problemy podczas realizacji prac, w szczególności z zakresu modernizacji EGiB.
  4. Nowelizacja ustawy Pgik, wspólne obszary do działania w kierunku zmiany zapisów ustawy.

PGK zwracała szczególną uwagę na problemy wynikające z nieprecyzyjnych procedur opisujących w SIWZ ładowanie zmodernizowanych, roboczych, baz danych. Jak wskazała strona ZPP rozwiązaniem mogłoby być przeprowadzenie badania interoperacyjności oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia pzgik w trybie art. 21 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.