Aktualności

Uwagi do projektu zmian Pgik i innych ustaw

Polska Geodezja Komercyjna jest zaniepokojona i negatywnie odnosi się do proponowanych w projekcie zmian dotyczących szeroko rozumianych prac kartograficznych, w szczególności bazy danych BDOT10K.

W szeregu artykułów i punktów proponuje się bezzasadne usunięcie określenia „prac kartograficznych”, a także wprowadza się zapisy wyłączające konieczność zgłaszania takich prac, ich weryfikacji i nadzoru, a co najistotniejsze, zezwala się na obniżenie jakości bazy poprzez zniesienie jakichkolwiek wymagań dla modyfikacji bazy danych BDOT10K.

Poniżej przedstawiamy wybrane zapisy z projektu Pgik wymagające modyfikacji:

Art. 1.

8)skreśla się użyte w art. 9 w ust. 2 oraz w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt

1, 2 i 4, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12a ust. 2, w art. 12b

w ust. 6 i 7, w art. 12d w części wspólnej do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy

„lub prac kartograficznych”;

Należy przywrócić sformułowanie „lub prac kartograficznych”

9)w art. 11:

 1. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia

organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się

odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.”

W powyższym zdaniu należy dopisać „lub prac kartograficznych”

10) – art. 12 wymaga zmiany, tak aby przywrócony został zapis o zgłaszaniu prac dotyczących aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a, pkt.8 (BDOT10K) i map topograficznych.

11) – art. 12a wymaga uzupełnienia o sformułowanie „lub prac kartograficznych” i uwzględnienia zbiorów danych i map jak wyżej.

12) i 13) – art. 12b i 12c wymaga uzupełnienia o sformułowanie „lub prac kartograficznych”

14) po art. 12c dodaje się art. 12ca w brzmieniu:

„Art. 12ca. Do aktualizacji przez marszałka województwa bazy danych, o której

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, nie stosuje się przepisów art. 11-12b i art. 42-46w.”

Artykuł należy wykreślić.

15) w art., 12d: a) w ust. 1:

– nie należy uchylać pkt 2,

– pkt 3 należy dopisać „lub prac kartograficznych”

 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.