Aktualności

Uwagi do projektu zmian Pgik i innych ustaw

Polska Geodezja Komercyjna jest zaniepokojona i negatywnie odnosi się do proponowanych w projekcie zmian dotyczących szeroko rozumianych prac kartograficznych, w szczególności bazy danych BDOT10K.

W szeregu artykułów i punktów proponuje się bezzasadne usunięcie określenia „prac kartograficznych”, a także wprowadza się zapisy wyłączające konieczność zgłaszania takich prac, ich weryfikacji i nadzoru, a co najistotniejsze, zezwala się na obniżenie jakości bazy poprzez zniesienie jakichkolwiek wymagań dla modyfikacji bazy danych BDOT10K.

Poniżej przedstawiamy wybrane zapisy z projektu Pgik wymagające modyfikacji:

Art. 1.

8)skreśla się użyte w art. 9 w ust. 2 oraz w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt

1, 2 i 4, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12a ust. 2, w art. 12b

w ust. 6 i 7, w art. 12d w części wspólnej do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy

„lub prac kartograficznych”;

Należy przywrócić sformułowanie „lub prac kartograficznych”

9)w art. 11:

  1. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia

organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się

odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.”

W powyższym zdaniu należy dopisać „lub prac kartograficznych”

10) – art. 12 wymaga zmiany, tak aby przywrócony został zapis o zgłaszaniu prac dotyczących aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a, pkt.8 (BDOT10K) i map topograficznych.

11) – art. 12a wymaga uzupełnienia o sformułowanie „lub prac kartograficznych” i uwzględnienia zbiorów danych i map jak wyżej.

12) i 13) – art. 12b i 12c wymaga uzupełnienia o sformułowanie „lub prac kartograficznych”

14) po art. 12c dodaje się art. 12ca w brzmieniu:

„Art. 12ca. Do aktualizacji przez marszałka województwa bazy danych, o której

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, nie stosuje się przepisów art. 11-12b i art. 42-46w.”

Artykuł należy wykreślić.

15) w art., 12d: a) w ust. 1:

– nie należy uchylać pkt 2,

– pkt 3 należy dopisać „lub prac kartograficznych”

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.