Aktualności

Zebranie PGK

W dniu 20.03.2019 w Warszawie odbyło sie zebranie członków PGK KZPFGK. Było to pierwsze spotkanie bez śp. Waldemara Klocka, którego pamieć uczciliśmy minutą ciszy.  Na spotkaniu zarząd przedstawił swoje działania od ostatniego walnego zebrania w listopadzie ub. r. Dokonano również prezentacji działań przedstawicieli PGK w zespołach d/s rozporządzenia w spr. ewidencji gruntów i użytków oraz  standardów geodezyjnych.  Omówiono działania porozumienia Apel45 w kontekście wypracowanych stanowisk i pism oraz wystąpienia stowarzyszenia PTG z Apelu45. Ustalono termin walnego zebrania.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.