Aktualności

Spotkanie stowarzyszeń geodezyjnych.

W dniu 11.03.2019 r, na zaproszenie Prezesa GIG , w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie zarządów stowarzyszeń geodezyjnych - sygnatariuszy porozumienia Apel 45. Omówiono bieżące problemy oraz dalsze wspólne postępowaie w ramach Apelu45. 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.