Aktualności

Spotkanie zarządów CLGE i PGK KZPFGK w Warszawie.

W dniach 23-24.01.2019 r. w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie zarządu CLGE, którego organizatorem na miejscu było PGK KZPFGK. Posiedzeniu zarządu przewodniczył Prezydent CLGE Maurice Barbieri. Ponadto uczestniczyli członkowie z Belgi, Estonii, Rosji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Turcji, Szwajcarii. Najważniejszym celem zebrania było przygotowanie Walnego Zgromadzenia CLGE, które odbędzie się na wiosnę w Sofii. Jednym z punktów posiedzenia 23.01.2019 r. było spotkanie prezydiów obu organizacji. Przedstawiono stan bieżących prac oraz rozmawiano o możliwości dalszego wzajemnego wspierania podejmowanych inicjatyw. Podejmowano również temat działalności geodezyjnych samorządów zawodowych w państwach europejskich. Wymieniono okolicznościowe adresy. W dniu 25.01.2019 Prezydent CLGE wraz z delegacją brał udział w obchodach 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.