Aktualności

Wystąpienie do GGK.

PGK KZPFGK sygnatariusz  Komitetu Apel 45 zaakceptował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju w sprawie włączenia Geodety Uprawnionego jako pełnoprawnego uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego i innych zmian w ustawie PB i Pgik

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.