Aktualności

Walne Zebranie

W dniu 16.11.2018 r. odbyło się Walne Zebranie PGK KZPFGK. Obrady rozpoczęły się od formalnego przyjęcia do Związku Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartofraficznego OPGK w Gdańsku Sp. z o.o. Gośćmi Zebrania byli: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo oraz Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Krzysztof Lichończak. Uzgodniono dalsze, wspólne działania. Zebranie poświęcone było omówieniu sytuacji bieżącej i najbliższemu funkcjonowaniu Związku. 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.