Aktualności

PGK KZPFGiK reprezentuje polską geodezję w CLGE

W związku z odnowieniem członkowstwa w CLGE przez PGK KZPFGiK, przedstawiciel Związku prezes Florian Romanowski, w dniach 5-6 października reprezentował polską geodezję na Walnym Zebrraniu CLGE w Barcelonie z pełnym prawem głosu.  

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.