Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami ZPP

W dniu 5 września przedstawiciele stowarzyszeń geodezyjnych, w tym PGK, odbyli spotkanie z reprezentantami Związku Powiatów Polskich. Spotkanie odbyło się w siezibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Na spotkaniu był obecny Poseł na Sejm Grzegorz Wojciechowski - przewodniczący Pparlamentarnego Zespołu d/s prawa geodezyjnego. Przewodniczył spotkaniu  GGK Waldemar Izdebski. Spotkanie zorganizowane na wnniosek LSG dotyczyło spraw weryfikacji operatów jak i wykonywania prac przez pracowników administracji.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.