Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK - Nowy Zarząd

W dniu 25.06.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie stowarzyszenia KZPFGiK Polska Geodezja Komercyjna. W toku zebrania, po trzyletniej kadencji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dotychczasowy prezes Waldemar Klocek, po piętnastu latach zrezygnował z dalszego przewodniczenia Zarządowi Stowarzyszenia. W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd PGK: prezes Robert Rachwał, wiceprezes Paweł Świerczek, członek zarządu Waldemar Klocek. Na zebraniu omówiono bieżący stan rynku prac geodezyjnych oraz kierunki działań nowo wybranego zarządu. W obradach towarzyszących zebraniu uczestniczył zaproszony przedstawiciel GiG.

KZPFGiK Polska Geodezja Komercyjna zrzesza firmy działające na rynku usług geodezyjno-kartograficznych, działa od 1992 roku.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.