Aktualności

Bałtycki Kongres Geodezyjny - 2-3.06.2016

W dniach 2-3 czerwca br. uczestniczyłem w Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym w Gdańsku. Trzeba stwierdzić, że wielowątkowa dyskusja, a w tym różnorodność podejmowanych tematów przeładowały nieco program, który w pewnych momentach wymykał się nieco spod kontroli organizatorów - co jednak nie stanowiło zbyt wielkiego problemu w kontekście całokształtu tego uroczystego przedsięwzięcia.

Ważnym i dość podniosłym w swojej oprawie fragmentem Kongresu było jego otwarcie w którym wzięło udział wiele znakomitych gości ze świata nauki, administracji i polityki. Głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk, poruszając tematy związane z historią Oddziału SGP w Gdańsku - tym bardziej, że termin zbiegł się z jubileuszem 70- lecia istnienia tej organizacji.

Szczególną oprawę miał również benefis prof. Mirosława Żaka – obchodzącego jubileusz 80-lecia urodzin, oraz sesja wspomnieniowa poświęcona prof. Adamowi Żurowskiemu.

Ciekawą prezentację z dziedziny geomatyki przedstawili pracownicy Politechniki Gdańskiej.

Najważniejszy panel dyskusyjny prowadził Bogdan Grzechnik. Głos zabierali znakomici goście, a wśród nich marszałek woj. gdańskiego czy główny geodeta kraju. W końcowej fazie dyskusji udzielono głosu tym mniej znaczącym przedstawicielom środowiska geodezyjnego, a zatem i mnie - reprezentującego Polską Geodezję Komercyjną, czyli segment komercyjnego wykonawstwa. Niestety, nie dane mi było przedstawić wszystkich problemów z którymi geodeci borykają się na co dzień, ponieważ część gości uznała już mój wstęp do wypowiedzi za kontrowersyjny, a to głównie z tego powodu, że przy takiej uroczystości nie przystoi mówić o kłopotach polskiej geodezji.

Sednem mojej wypowiedzi, oprócz celebry tego święta, miały być również przyziemne problemy z którymi polski wykonawca boryka się na co dzień. Cóż zatem takiego „niestosownego” powiedziałem, poza oczywiście okolicznościowymi życzeniami ? To, że z tęsknotą wracam myślami do przeszłości, kiedy była praca i godna za nią zapłata oraz szacunek dla naszego zawodu. Dzisiaj, po wielu latach, doczekałem się sytuacji, że geodeta dostaje śmieszną pensję w wysokości około 1400 zł na rękę, że w procesie inwestycyjnym sytuowany jest w „ogonie” wykonawców, że utworzono bezsensownie wiele szkół geodezyjnych (podobno 120), kształcących techników nie wiadomo na czyje zapotrzebowanie, nie mówiąc już o uczelniach, których absolwenci nie podejmują pracy w tym zawodzie. Jest to przecież nasza szara rzeczywistość , o której trzeba mówić przy każdej okazji, wszak nie przykryją jej najwspanialsze nawet jubileusze.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.