Aktualności

Spotkanie w MIiB - 24.06.2016

24.06.2016 roku odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie poświęcone podsumowaniu obecnego funkcjonowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii oraz zainicjowaniu dyskusji na temat kierunku i zakresu przyszłych działań legislacyjnych. Obradom przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, a gośćmi spotkania były takie znakomitości jak : główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski, główny inspektor nadzoru budowlanego Jacek Szer, posłanki Anna Paluch (PiS) i Barbara Chrobak (Kukuz’15). Skład obradujących uzupełniali przedstawiciele organizacji geodezyjnych, a w tym cały zarząd Polskiej Geodezji Komercyjnej z prezesem Waldemarem Klockiem na czele.

Odnosi się wrażenie, że obrady były kontynuacją inicjatywy PGK, której zarząd sprowokował spotkanie w MIiB w dniu 1.03.2016 roku. Tym razem jednak dyskutowano w szerszym gronie i na zaproszenie wystosowane przez ministerstwo.

Motywem przewodnim obrad było wspólne przedyskutowanie problemów występujących w branży geodezyjnej to jest, co w niej działa, a co wymaga zmian i czy w kwestiach tych panuje w środowisku zgoda, czy występują na tyle istotne rozbieżności, że wymagają dyskusji na najwyższych szczeblach władzy.

W imieniu naszej organizacji głos zabierał prezes Waldemar Klocek przedstawiając problemy polskiej geodezji z punktu widzenia komercyjnego wykonawstwa, zwracając uwagę na problemy przedstawione wcześniej w trakcie Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego.

Przekazał ministrowi tekst projektu prawa geodezyjnego i kartograficznego  opracowany również przez PGK w ramach Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych.Zwrócił się też z prośbą do ministra o szybkie decyzje w sprawie ustawy o zamówieniach publicznych na którą czekają wszystkie polskie branże.

Szerszą relację z tego spotkania można wyczytać na stronach internetowych ministerstwa i czasopisma „Geodeta”.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.