Aktualności

Administracja geodezyjna a sprawy komercyjnego wykonawstwa

W dniu 31.01.2017 r przedstawiciele PGK ( Waldemar Klocek, Paweł Świerczek, Robert Rachwał i Florian Romanowski ) uczestniczyli w dwóch spotkaniach bilateralnych tj. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a następnie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Obydwa spotkania miały charakter roboczych dyskusji na aktualne tematy dotyczące spraw geodezyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług, a w tym przetargów bieżących i przyszłych.

  1. MIiB. Podsekretarz stanu w tym ministerstwie Jacek Żuchowski przekazał nam niepokojącą perspektywę w sprawie przyszłych przetargów na ZSIN, które, miejmy nadzieję, tylko tymczasowo zostały wstrzymane. Głównym powodem jest fakt, że zdaniem ministra Żuchowskiego, popartego opiniami naukowców, system stosowany w ramach ZSIN jest wadliwy. Minister nie był w stanie podać przybliżonego terminu odblokowania procesu zamówień. Podważył także zasadność stosowania fotogrametrii przy ustalaniu granic, co ma związek ze skargami mieszkańców głównie z Małopolski. Przez prawie dwie godziny usiłowaliśmy wyłuszczyć przekonywujące argumenty do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań związanych z uruchomieniem nowych przetargów. Omawialiśmy ponadto, naszym zdaniem, najpilniejsze potrzeby naszej branży, a w tym konieczności dokończenia cyfryzacji zasobu państwowego.
  2. GUGiK. Wstępem do dyskusji z panią Grażyną Kierznowską były złożone jej życzenia jak najszybszego wyboru na stanowisko Głównego Geodety Kraju, co spowodowałoby formalne i ostateczne przejęcie prezesury w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Merytoryczna dyskusja dotycząca problemów geodezji objęła różne tematy, a w tym stosowania fotogrametrii przy ustalaniu granic gdzie nasza rozmówczyni wyraziła pogląd, że jest to możliwe w miejscach, które się do tego nadają. Natomiast w sprawie wadliwości funkcjonowania systemu w ramach ZSIN widzi w braku zasilania go przez powiaty.

Spotkania i dyskusje odbyły się w bardzo dobrej i rzeczowej atmosferze, za co składamy serdeczne podziękowania naszym w/w Rozmówcom.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.