Aktualności

Administracja geodezyjna a sprawy komercyjnego wykonawstwa

W dniu 31.01.2017 r przedstawiciele PGK ( Waldemar Klocek, Paweł Świerczek, Robert Rachwał i Florian Romanowski ) uczestniczyli w dwóch spotkaniach bilateralnych tj. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a następnie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Obydwa spotkania miały charakter roboczych dyskusji na aktualne tematy dotyczące spraw geodezyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług, a w tym przetargów bieżących i przyszłych.

 1. MIiB. Podsekretarz stanu w tym ministerstwie Jacek Żuchowski przekazał nam niepokojącą perspektywę w sprawie przyszłych przetargów na ZSIN, które, miejmy nadzieję, tylko tymczasowo zostały wstrzymane. Głównym powodem jest fakt, że zdaniem ministra Żuchowskiego, popartego opiniami naukowców, system stosowany w ramach ZSIN jest wadliwy. Minister nie był w stanie podać przybliżonego terminu odblokowania procesu zamówień. Podważył także zasadność stosowania fotogrametrii przy ustalaniu granic, co ma związek ze skargami mieszkańców głównie z Małopolski. Przez prawie dwie godziny usiłowaliśmy wyłuszczyć przekonywujące argumenty do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań związanych z uruchomieniem nowych przetargów. Omawialiśmy ponadto, naszym zdaniem, najpilniejsze potrzeby naszej branży, a w tym konieczności dokończenia cyfryzacji zasobu państwowego.
 2. GUGiK. Wstępem do dyskusji z panią Grażyną Kierznowską były złożone jej życzenia jak najszybszego wyboru na stanowisko Głównego Geodety Kraju, co spowodowałoby formalne i ostateczne przejęcie prezesury w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Merytoryczna dyskusja dotycząca problemów geodezji objęła różne tematy, a w tym stosowania fotogrametrii przy ustalaniu granic gdzie nasza rozmówczyni wyraziła pogląd, że jest to możliwe w miejscach, które się do tego nadają. Natomiast w sprawie wadliwości funkcjonowania systemu w ramach ZSIN widzi w braku zasilania go przez powiaty.

Spotkania i dyskusje odbyły się w bardzo dobrej i rzeczowej atmosferze, za co składamy serdeczne podziękowania naszym w/w Rozmówcom.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.