Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK - Warszawa, 21.06.2017

Obradom przewodniczył kol. Wojciech Będkowski, a gośćmi byli : Główny Geodeta Kraju - Grażyna Kierznowska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi - Wojciech Dyakowski oraz Wiceprezes GIG – Jan Połeć.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu PGK wygłosił Waldemar Klocek, a protokół Komisji Rewizyjnej w tej sprawie przedstawił Filip Suwara. Obydwa sprawozdania  zostały zaakceptowane jednomyślnie przez zebranych i potwierdzone stosownymi uchwałami.

W dyskusji plenarnej poruszano bieżące tematy dotyczące branży geodezyjnej ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług i związanych z tym przetargów na prace geodezyjne.

Ważnym głosem w dyskusji były wypowiedzi Pani Prezes GUGiK, która przedstawiła sytuację w geodezji z punktu widzenia administracji.

Ciekawą wypowiedź odnotowano ze strony Wojciecha Dyakowskiego, który dokonał pewnej analizy praktycznej strony naszego zawodu i to z punktu widzenia nadzorcy wykonawstwa geodezyjnego.

Zebrani obejrzeli też, bardzo starannie przygotowaną, prezentację osiągnięć firm zrzeszonych w Polskiej Geodezji Komercyjnej na przestrzeni ostatnich 25 lat działalności, wszak w tym roku przypada właśnie jubileusz ćwierćwiecz istnienia naszej organizacji.

Obrady statutowe to dyskusja na różne tematy dotyczące branży geodezyjnej, zatwierdzenie typowych uchwał, sformułowanie wniosków w postaci wytycznych do działania Zarządu w najbliższym półroczu oraz wybór uzupełniający do Komisji Rewizyjnej. Zebrani mieli też przyjemność przyjąć nowego członka, którym jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Geomiar" Sp. z o.o. w Jarosławiu.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.